My Little Pony Wiki
Advertisement
My Little Pony Wiki

Przeczytanie regulaminu grozi śmiercią lub trwałym kalectwem. Czytasz na własną odpowiedzialność.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Odznaczeniami obowiązującymi na MLP:PtM Wiki są odznaczenia przyznawane przez Kapitułę, do których odnosi się niniejszy regulamin. Są wyrazem uznania dla zasług i dokonań danego użytkownika oraz jego dbałości o jakość wiki.
 2. Z nagrodzeniem przez Kapitułę nie wiążą się bezpośrednio dodatkowe przywileje społeczne na wiki i nagrodzony użytkownik powinien pamiętać o przestrzeganiu punktu 3.5 regulaminu.


II. KATALOG ODZNACZEŃ


 1. Na wiki obowiązują następujące odznaczenia:
  • Order Rarity przyznawany za pracę nad ozdabianiem artykułów zdjęciami i tworzeniem galerii.
   • Kapituła przyznając to odznaczenie zwraca szczególną uwagę na jakość dodanych zdjęć, ich zgodność z regulaminem (patrz dział: "Obrazki" regulaminu) oraz na bogactwo i uporządkowanie galerii stworzonych przez użytkownika.
   • Odznaczenie jest też automatycznie przyznawane użytkownikowi, który jest głównym autorem galerii uznanej za Galerię na Medal.
   • Odznaczenie w wyjątkowych przypadkach może być też przyznane za inne szczególne osiągnięcia związane z grafikami na wiki.
  • Order Rainbow Dash przyznawany za szybkie wykrywanie i likwidację szkód wyrządzonych przez wandalizmy na wiki.
  • Order Twilight Sparkle przyznawany za pracę na rzecz organizacji i porządku na wiki.
  • Order Applejack za pracowitą i regularną pracę nad wysokiej jakości artykułami na wiki.
  • Order Pinkie Pie za pracę na rzecz integracji społeczności MLP:PtM:Wiki.
   • Odznaczenie ma służyć stworzeniu życzliwej atmosfery na wiki, więc Kapituła przyznając to odznaczenie zwraca szczególną uwagę na aktywność użytkownika na forum, blogach i czacie, jeśli owa aktywność prowadzi do wzmocnienia przyjaznych relacji użytkowników wiki oraz na uspokajanie przez danego użytkownika niepotrzebnych sporów prowadzonych przez innych użytkowników.
   • Użytkownicy starając się o to odznaczenie powinni pamiętać o zakazie spamowania oraz o zasadach zawartych w regulaminie wiki, dotyczących forum, blogów i czatu.
   • W wyjątkowych przypadkach odznaczenie może być przyznane za inne szczególne osiągnięcia na rzecz integracji społeczności wiki.
  • Order Fluttershy przyznawany za pomoc udzielaną początkującym użytkownikom oraz za kulturę osobistą danego użytkownika.
   • Kapituła przyznając to odznaczenie powinna zwrócić szczególną uwagę na to, czy dany użytkownik dba o to, by nie używać na wiki słów powszechnie uznawanych za wulgarne.
  • Order Spike'a za pisanie transkryptów i dodawanie cytatów do artykułów.
   • Kapituła przyznając odznaczenie zwraca szczególną uwagę na poprawną pisownię i chronologiczne umieszczanie cytatów w artykułach.
  • Order Sweetie Belle przyznawany za staranne poprawianie ortografii, interpunkcji i stylistyki w artykułach.
  • Order Celestii przyznawany za długi i systematyczny wkład w rozbudowę wiki.
  • Order Luny przyznawany za pisanie pojedynczych rozbudowanych, wzorowych artykułów.
   • Odznaczenie jest przyznawane użytkownikowi gdy napisany przez niego artykuł zostanie uznany za Artykuł na Medal.
  • Order Cheerilee za ukończenie kursu WikiQuest.
   • Za ukończenie kursu na poziomie rozszerzonym użytkownik otrzymuje odznaczenie klasy "Order".
   • Za ukończenie kursu na poziomie podstawowym użytkownik otrzymuje odznaczenie klasy "Medal". Odznaczenie w tym wypadku może być przyznane tylko gdy użytkownik ukończy kurs z oceną minimum A-.
  • Medal Ligi Znaczkowej przyznawany początkującym użytkownikom za niewielkie, ale przynoszące duży pożytek edycje na wiki.
 2. Katalog odznaczeń może ulec rozszerzeniu gdy pojawi się użytkownik prowadzący niezwykle pożyteczną działalność w dziedzinie, za którą dotychczas nie przewidziano odznaczenia.
 3. Odznaczenia są podzielone na odpowiednie klasy:
  • Order.
  • Krzyż.
  • Medal.
 4. Jako pierwsze przyznawane jest odznaczenie klasy medal. O otrzymaniu klasy wyższej decyduje znaczne powiększenie wkładu użytkownika w danej dziedzinie.
 5. Wyjątkiem od powyższej zasady jest Order Cheerilee (dwie klasy) i Medal Ligi Znaczkowej (jedna klasa).
 6. Przyznanie odznaczenia wyższej klasy w danej kategorii jest równoznaczne z utratą odznaczenia klasy niższej.
 7. Jeśli wkład użytkownika w daną dziedzinę jest szczególnie wybitny, Kapituła może mu przyznać odznaczenie wysokiej klasy z pominięciem klas niższych.


III. KAPITUŁA


 1. Kapituła to organ odpowiedzialny za przyznawanie odznaczeń.
 2. W skład kapituły wchodzi minimum ośmiu członków stałych oraz sekretarz.
 3. Każdy administrator zostaje automatycznie członkiem Kapituły.
 4. Każdy członek Kapituły może zrezygnować ze sprawowania w niej funkcji. W takiej sytuacji przeprowadza się wybory uzupełniające.
 5. Tryb wyborów członka stałego, sekretarza i wyborów uzupełniających jest następujący: każdy użytkownik może zgłosić swoją kandydaturę w ciągu trzech dni od powstania vacatu w Kapitule. Następnie każdy członek Kapituły uprawniony do głosowania może oddać głos na jednego z kandydatów. Kandydat, który uzyska najwięcej głosów wygrywa wybory.
 6. Jeżeli w Kapitule jest więcej niż jeden vacat, każdy członek Kapituły powinien oddać tyle głosów ile jest wolnych miejsc, ale nie więcej niż jeden głos na jednego kandydata. Kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów wchodzą do Kapituły.
 7. W razie remisu, członka Kapituły wybiera Sekretarz spośród kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów w wyborach.
 8. W razie rażącego niewypełniania obowiązków przez członka Kapituły, w szczególności braku aktywności w głosowaniach, Sekretarz ma prawo członka Kapituły usunąć. Decyzja sekretarza może być odwołana przez resztę Kapituły w głosowaniu, jeżeli przeciw usunięciu członka zagłosuje 2/3 członków Kapituły. Punkt IV.8 regulaminu stosuje się odpowiednio.
 9. Jeżeli do nagrodzenia odznaczeniem, tytułem lub miejscem w Galerii Wyróżnionych kandyduje członek Kapituły lub jeśli głosowanie dotyczy artykułu lub galerii, której głównym autorem jest członek Kapituły, nie przysługuje mu prawo głosu.
 10. Sekretarz Kapituły odpowiada za kontrolowanie zgodności przebiegu prac Kapituły z regulaminem, rozstrzyga spory związane z regulaminem i odpowiada na pytania związane z jego interpretacją. Sekretarz ma też wyłączne prawo zmieniania regulaminu.
 11. Sekretarzowi nie przysługuje prawo do oddawania głosu, chyba, że jego stanowisko jest połączone z inną funkcją w Kapitule.
 12. W razie rażącego naruszenia obowiązków przez sekretarza, Kapituła może go odwołać większością 2/3 członków. Punkt IV.8 stosuje się odpowiednio.

IV. PRZYZNAWANIE ODZNACZEŃ


 1. O przyznaniu odznaczenia decyduje Kapituła liczbą co najmniej sześciu głosów "za".
 2. Każdy użytkownik może zgłosić kandydaturę dowolnego użytkownika, łącznie z sobą, do odznaczenia. Musi przy tym podać nazwę odznaczenia, uzasadnienie kandydatury oraz, jeśli odznaczenie ma być przyznane z pominięciem klas niższych, klasę odznaczenia.
 3. Kandydatury zgłoszone bez podania uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 4. Odrzucenie kandydatury nie wyklucza ponownego ubiegania się o przyznanie danego odznaczenia, nie wcześniej jednak niż przed upływem dwóch tygodni od głosowania.
 5. Członek Kapituły głosujący przeciw przyznaniu odznaczenia lub wstrzymujący się od głosu musi podać powód swojej decyzji, aby użytkownik wiedział, co powinien poprawić w swojej działalności.
 6. Każdy użytkownik może wycofać się z kandydowania przed zakończeniem głosowania.
 7. Medal Ligi Znaczkowej może przyznać danemu użytkownikowi pojedynczy członek Kapituły, jednak odznaczenie w uzasadnionych przypadkach może być odebrane przez Kapitułę większością 2/3 głosów. Uchylony.
 8. Jeśli od zgłoszenia kandydatury minął tydzień, a głosowanie nie jest rozstrzygnięte, liczy się oddane głosy i jeśli co najmniej 2/3 głosujących jest za, kandydatura zostaje przyjęta.
 9. Użytkownik zbanowany dożywotnio traci wszystkie odznaczenia z urzędu.
 10. Zasady przyznania Orderu Luny i Orderu Cheerilee regulują przepisy rozdziału II. niniejszego regulaminu.


V. GALERIA WYRÓŻNIONYCH


 1. Galeria wyróżnionych zawiera listę użytkowników szczególnie zasłużonych dla wiki.
 2. Każdy użytkownik może zgłosić kandydaturę dowolnego użytkownika, łącznie z sobą, do Galerii Wyróżnionych, podając przy tym uzasadnienie kandydatury.
 3. Kandydatury zgłoszone bez podania uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 4. O umieszczeniu w Galerii Wyróżnionych decyduje Kapituła jednogłośnie.
 5. Członek Kapituły głosujący przeciw umieszczeniu w Galerii Wyróżnionych musi podać powód swojej decyzji, aby użytkownik wiedział, co powinien poprawić w swojej działalności.
 6. Odrzucenie kandydatury nie wyklucza ponownego ubiegania się o przyjęcie do Galerii Zasłużonych, nie wcześniej jednak niż przed upływem miesiąca od głosowania.
 7. Każdy użytkownik może wycofać się z kandydowania przed zakończeniem głosowania.
 8. Jeśli od zgłoszenia kandydatury minął tydzień, a nie wszyscy członkowie Kapituły jeszcze zagłosowali, to, jeśli wszystkie dotychczasowe głosy są "za", kandydatura zostaje zaakceptowana.
VI. UŻYTKOWNIK MIESIĄCA


 1. Kapituła wybiera Użytkownika Miesiąca, spośród użytkowników, którzy najbardziej przyczynili się do rozwoju wiki w danym miesiącu.
 2. Tryb wyborów Użytkownika Miesiąca jest następujący: każdy użytkownik może zgłosić kandydaturę dowolnego użytkownika, łącznie z sobą w ciągu pierwszych siedmiu dni nowego miesiąca, podając przy tym uzasadnienie kandydatury. Następnie każdy członek Kapituły uprawniony do głosowania oddaje głos na jednego z kandydatów. Kandydat, który uzyska najwięcej głosów wygrywa wybory.
 3. Jeśli w danym miesiącu został zgłoszony tylko jeden kandydat, członkowie Kapituły oddają głosy "za" i "przeciw". Jeśli kandydat nie uzyska poparcia 50% członków Kapituły, tytuł w danym miesiącu nie zostaje przyznany.
 4. Każdy użytkownik może wycofać się z kandydowania przed rozpoczęciem głosowania.
 5. W razie remisu, Użytkownika Miesiąca wybiera Założyciel Wiki spośród kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów w wyborach.[1]


VII. ARTYKUŁ I GALERIA NA MEDAL


 1. Szczególnie rozbudowane, wzorowe artykuły mogą otrzymać tytuł Artykułu na Medal.
 2. Kandydaturę danego artykułu może zgłosić dowolny użytkownik, podając przy tym uzasadnienie kandydatury. Kandydatury zgłaszane bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 3. O przyznaniu tytułu decyduje Kapituła liczbą co najmniej sześciu głosów "za".
 4. Kapituła przyznając tytuł zwraca szczególną uwagę na przejrzystość artykułu, poprawność językową i wartość poznawczą zamieszczonych w artykule informacji.
 5. Odrzucenie kandydatury nie wyklucza ponownego ubiegania się o nadanie tytułu Artykułu na Medal, nie wcześniej jednak niż przed upływem miesiąca od głosowania.
 6. Szczególnie bogate i uporządkowane galerie mogą otrzymać tytuł Galerii na Medal.
 7. Tryb zgłaszania kandydatur i głosowania jest analogiczny jak w przypadku Artykułu na Medal.
 8. Kapituła przyznając tytuł zwraca szczególną uwagę na jakość zdjęć w galerii oraz na ich zgodność z regulaminem.


VIII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE


 1. Przez dwa tygodnie od chwili wprowadzenia niniejszego regulaminu będzie trwał okres przejściowy, w którym będą obowiązywały zarówno odznaczenia przyznawane przez Kapitułę, jak i dotychczasowe odznaczenia przyznawane automatycznie.
 2. Pierwszymi członkami Kapituły zostają z urzędu dotychczasowi administratorzy MLP:PtM Wiki.
 3. Kapituła wykorzysta okres przejściowy w pierwszej kolejności na wybór członka stałego spośród użytkowników, członka rezerwowego i sekretarza, a następnie na przyznanie użytkownikom odznaczeń za zasługi sprzed wprowadzenia niniejszego regulaminu.
 4. Kapituła w uzasadnionym przypadku może przedłużyć okres przejściowy jednogłośną decyzją.
 5. Po upływie okresu przejściowego dotychczasowe odznaczenia przyznawane automatycznie oraz związany z nimi ranking zostaną zniesione.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 6 IV 2013 r.

Przypisy

 1. Przyznawanie tytułu zostało zawieszone na czas nieokreślony.
Advertisement