My Little Pony : Friendship is Magic Wiki
Advertisement

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...

บทความนี้จะเล่าถึงเส้นกาลเวลาหรือไทม์ไลน์ทั้งหมดของแฟรนไชร์ My Little Pony ตั้งแต่อดีตกาลยันอนาคต

Generation 1

Generation 4 และ 4.5

ก่อนกำเนิดเอเควสเทรีย

Generation 4

Generation 5

Advertisement